ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ
แบบประเมินความสุขและความผูกพัน คณะสหเวชศาสตร์

เตรียมความพร้อม

คณะสหเวชศาสตร์ตระหนักต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
คณะฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของคณะฯ และตอบความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น