Knowledge is a key asset for life.

AHS NU "LIFE" Platform

supports learning for every stage of life

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการลงทะเบียน รวมถึงการใช้งาน Platform “LIFE” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า“ท่าน” หรือ“ลูกค้า”) ได้รับทราบถึงนโยบายของคณะ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คณะสหเวชศาสตร์จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ https://www.life.ahs.nu.ac.th/AHS_Life_platform/ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของคณะสหเวชศาสตร์ คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือจากองค์กรอื่นหรือผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย แพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่นใด เป็นต้น

2.3 ระยะเวลาใการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

คณะสหเวชศาสตร์ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถประสงค์ที่แจ้งไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของคณะสหเวชศาสตร์ และจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องไปเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของคณะสหเวชศาสตร์ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามวัตถประสงค์ใการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คณะสหเวชศาสตร์ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเนื่องด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้:

 1. เพื่อใช้ รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของคณะสหเวชศาสตร์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง
 2. เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ไว้
 3. เพื่อพัฒนาผลิตภณฑ์ และบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของคณะสหเวชศาสตร์
 4. เพื่อสื่อสาร ตอบกลับ และให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการหลังการขาย
 5. เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน ก่อนการให้บริการแก่ท่าน
 6. เพื่อให้บริการ และ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ
 7. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา
 8. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 9. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะสหเวชศาสตร์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการเชิงบริหารจัดการ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ ทั้งนี้ ท่านมีความเป็นอิสระในการให้ความยินยอมในการที่คณะสหเวชศาสตร์ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คณะสหเวชศาสตร์ จะไม่กำหนดเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อให้เข้าถึงการรับบริการ หรือเข้าทำสัญญากับคณะสหเวชศาสตร์ หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการรับบริการนั้น

นอกจากนี้ คณะสหเวชศาสตร์ ยังได้กำหนดให้พนักงาน บุคลากร และผู้รับข้อมูลจากคณะสหเวชศาสตร์ มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัยตามมาตรการที่คณะสหเวชศาสตร์ กำหนด เมื่อต้องมีการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การให้ความยินยอมของท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนท่านด้วย หากผู้จะให้ความยินยอมนั้นเป็นผู้เยาว์ที่อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองนั้นโดยตรง

ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ต้องขอความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถนั้นแล้วแต่กรณี

คณะสหเวชศาสตร์ จะดำเนินการให้ข้อมูลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คณะสหเวชศาสตร์จะดูแลให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนี้โดยเฉพาะ มิให้ ใช้ หรือเปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอม หรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้

คณะสหเวชศาสตร์ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นให้แก่ บริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ และบริษัทคู่ค้าของคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อการบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การพัฒนาความคุ้มครองด้านความปลอดภัย การพัฒนาแอปพลิเคชัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3

6. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและนโยบายที่คณะสหเวชศาสตร์กำหนดไว้ก่อนหรือในขณะที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่คณะสหเวชศาสตร์กำหนดขึ้น

(6.1) สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับคณะสหเวชศาสตร์ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ทั้งนี้ คณะสหเวชศาสตร์ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึง การติดต่อจากคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่าง ๆ

(6.2) สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับข้อมูลหรือสำเนาข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง หรือรับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะสหเวชศาสตร์ และขอให้คณะสหเวชศาสตร์ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

(6.3) สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(6.4) สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้คณะสหเวชศาสตร์ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้

(6.5) สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจคณะสหเวชศาสตร์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน

(6.6) สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลของท่านไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน
 2. เมื่อท่านได้ใช้สิทธิถอนความยินยอมและคณะสหเวชศาสตร์ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 3. เมื่อท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านตามข้อ 6.5 และคณะสหเวชศาสตร์ไม่อาจปฏิเสธคำคัดค้านของท่านตามกฎหมาย

(6.7) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล:

 1. เมื่อคณะสหเวชศาสตร์ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอ
 2. เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน
 3. เมื่อข้อมูลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 4. เมื่อคณะสหเวชศาสตร์อยู่ระหว่างพิสูจน์คำขอคัดค้านของท่านตามข้อ 6.5 เพื่อดูว่าคณะสหเวชศาสตร์ มีอำนาจตามกฎหมายให้ปฏิเสธคำคัดค้านของท่านได้หรือไม่

(6.8) สิทธิร้องเรียน:

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(6.9) การใช้สิทธิ: ของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่คณะสหเวชศาสตร์ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล การใช้สิทธิละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น

7. การใช้คุกกี้

(1) “คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในเบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

(2) คณะสหเวชศาสตร์ จะจัดเก็บคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานแพลตฟอร์มและการเข้าถึงบริการของคณะสหเวชศาสตร์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

 1. ก. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของคณะสหเวชศาสตร์ ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
 2. ข. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านตั้งค่าไว้
 3. ค. เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานและความสนใจของท่าน เพื่อที่คณะสหเวชศาสตร์ จะได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจของท่านมากที่สุด และสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(3) ประเภทคุกกี้ที่คณะสหเวชศาสตร์ ใช้

8. การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าเบราวเซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของคณะสหเวชศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราวเซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ด้วยวิธีการดังนี้

 1. การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome
 2. การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari และ iOS
 3. การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer

9. การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

คณะสหเวชศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดยคณะสหเวชศาสตร์ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ คณะสหเวชศาสตร์ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับทันทีที่คณะสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่คณะสหเวชศาสตร์ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะสหเวชศาสตร์ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับเมื่อคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับความยินยอมจากท่าน

10. ช่องทางการติดต่อคณะสหเวชศาสตร์

ในกรณีที่ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อคณะสหเวชศาสตร์ ผ่านช่องทางดังนี้

เมื่อท่านตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ คณะสหเวชศาสตร์จะถือว่าท่านยอมรับว่า การใช้บริการใดๆ ของคณะสหเวชศาสตร์ ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และการตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

คณะสหเวชศาสตร์ ยินดีตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของคณะสหเวชศาสตร์ ต่อไป

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดกรุณาอ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าการใช้คุกกี้

คุณสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้โดย เปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น


คุกกี้ที่จำเป็น
คุกกี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

คุกกี้สำหรับเก็บสถิติ
คุกกี้เชิงสถิติช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์เข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมโต้ตอบกับเว็บไซต์อย่างไรโดยการรวบรวมและรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตน

คุกกี้สำหรับการตลาด
คุกกี้การตลาดใช้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ จุดประสงค์คือการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมสำหรับผู้ใช้แต่ละรายและด้วยเหตุนี้จึงมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้โฆษณาบุคคลที่สาม