ระบบบริหารจัดการแบบประเมินออนไลน์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Login


Content

ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ AHS NU Voice of Stakeholders’ Satisfaction Assessment System ซึ่งประกอบด้วย ระบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต และระบบประเมินความสุขและความผูกพัน  มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของคณะ และนำมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการของคณะ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดจนนำไปสู่ความผูกพัน
คณะสหเวชศาสตร์ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่คณะฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย คณะฯ รับรองว่าจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของคณะฯ เพื่อตอบความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีการเก็บรวบรวมไว้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากตามวัตถุประสงค์การใช้อันชอบด้วยกฎหมายหรือภายใต้วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของคณะฯ เท่านั้น

มหาวิทยาลัยนเรศวร


About Us


ServicesAllied Health Sciences@2022. All rights reserved.